Κριτήρια Future - Readiness

Αναλυτικά τα κριτήρια που καταδεικνύουν το Future-Readiness μιας επιχείρησης

1. Sustainable Growth (Βιώσιμη Ανάπτυξη)

Υπολογίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη με στοιχεία που να αποδεικνύουν: (α) τις οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό τα τελευταία τρία χρόνια και (β) το επίπεδο της καινοτομίας τους (π.χ. αν παρέχουν στους πελάτες μοναδικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες, αν εφαρμόζουν επαναστατικές μεθόδους μάρκετινγκ, αν υιοθετούν την πιο πρόσφατη τεχνολογία στον κλάδο τους). Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση παράγει διαρκή οικονομικά αποτελέσματα με γνώμονα την καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της;

2. Societal Impact (Κοινωνική Επίδραση)

Υπολογίζεται ο κοινωνικός αντίκτυπος μέσα από τον βαθμό στον οποίο η επιχείρηση επιδιώκει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), εφόσον έχει αναπτύξει συγκεκριμένους δείκτες που μετρούν (α) τη θετική συνεισφορά της επιχείρησης στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, (β) τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και (γ) την ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Ποιο μοντέλο εφαρμόζει η επιχείρηση, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από τις όποιες θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, και υπολογίζει κατά πόσο η επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα αυτής έχουν θετικό αντίκτυπο στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβέρνησης στόχους (ESG);

3. Adaptive Capacity (Προσαρμοστική Ικανότητα)

Υπολογίζεται η προσαρμοστική ικανότητα με βάση την ικανότητα της επιχείρησης να είναι: (α) ανθεκτική σε περιόδους αντιξοότητας και ικανή να επανέλθει μέσω των διαθέσιμων οικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πόρων, καθώς και μέσω του θετικού προσανατολισμού και (β) ευέλικτη και άμεσα ανταποκρινόμενη στις αλλαγές στην καταναλωτική ζήτηση, αντιδρώντας έγκαιρα με το λανσάρισμα νέων προϊόντων και με τον επανασχεδιασμό προϊόντων αλλά και διαδικασιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς. Ποιες πρακτικές αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση επιδεικνύει προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και ευελιξία, ώστε να ανακάμπτει στις δύσκολες συγκυρίες και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά;

4. Orientation (Προσανατολισμός)

Η εταιρική κουλτούρα ή το στυλ μιας επιχείρησης, που καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζει και διαχειρίζεται πολλές σημαντικές αποφάσεις στις συναλλαγές και τις σχέσεις της.

4.1 Innovativeness (Καινοτομικότητα)
Διαφοροποιημένη από την έννοια της καινοτομίας ως αποτέλεσμα, η καινοτομικότητα αναφέρεται στις δομημένες διαδικασίες μιας επιχείρησης, ώστε η αναζήτηση νέων ιδεών και η υποστήριξη πειραματισμών να εντάσσονται στην καθημερινή πρακτική. Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και κάτω από ποιο πλαίσιο η επιχείρηση καλλιεργεί την καινοτομικότητα;

4.2 Proactiveness (Προδραστικότητα)
Η ικανότητα μιας επιχείρησης να προβλέπει και να επιδιώκει νέες ευκαιρίες στην αγορά εκπονώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, αντί να αντιδρά στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση εντοπίζει, αξιολογεί και αξιοποιεί νέες ευκαιρίες;

4.3 Autonomy (Αυτονομία)
Το πλαίσιο και οι συνθήκες που υπάρχουν εντός της επιχείρησης και που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις ανεξάρτητα από δεσμεύσεις. Σε ποιον βαθμό η διοίκηση της επιχείρησης επιτρέπει στους εργαζόμενους να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις για σημαντικά θέματα και με ποια διαδικασία διασφαλίζεται η αυτονομία τους;

4.4 Competitive aggressiveness (Ανταγωνιστικότητα)
Η ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει με επιτυχία τον ανταγωνισμό, είτε πρόκειται για είσοδο σε νέα αγορά, είτε για βελτίωση θέσης σε υφιστάμενη αγορά. Πώς δημιουργεί η επιχείρηση συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού π.χ. λανσάροντας νέα προϊόντα, τρέχοντας καμπάνιες μάρκετινγκ και προσφορές καλύτερων τιμών, ή άλλες παρόμοιες δράσεις, με σκοπό να παρέχει ανώτερη αξία στους καταναλωτές;

4.5 Risk-taking (Ανάληψη Ρίσκου)
Η τάση μιας επιχείρησης να αναλαμβάνει δράση παρά τις ελλιπείς πληροφορίες ή την ενδεχόμενη πιθανότητα αποτυχίας. Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση υπολογίζει και αναλαμβάνει τις επιπτώσεις του ρίσκου που σχετίζεται με τα οικονομικά, τη στρατηγική ή την εταιρική φήμη, ως κόστος ευκαιρίας και καινοτομίας; Ποιες πρακτικές το αποδεικνύουν;

5. Business Model Flexibility (Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου)

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να εκπονεί ένα ευέλικτο στρατηγικό σχέδιο σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ώστε να παράγει προστιθέμενη αξία.

5.1 Ability to reconfi gure (Ικανότητα Επανασχεδιασμού)
Η ικανότητα της επιχείρησης να επανασχεδιάζει την αλυσίδα εφοδιασμού της για να επιτύχει τον στόχο της. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαθέτει την ικανότητα ανασχεδιασμού, επαναπρογραμματισμού, αναπροσαρμογής, επανασυντονισμού ή επιτάχυνσης της γραμμής παραγωγής για να καλυφθεί η ζήτηση είτε πρόκειται για υφιστάμενο ή για νέο προϊόν;

5.2 Ability to redeploy resources (Ικανότητα Επαναχρησιμοποίησης Πόρων)
Η ικανότητα της επιχείρησης να επαναχρησιμοποιεί ή να υιοθετεί πάσης φύσεως πόρους, οικονομικούς, φυσικούς και απασχόλησης, για σκοπούς διαφορετικούς από τον αρχικά προκαθορισμένο. Με ποια συγκεκριμένη διαδικασία έχει προβλέψει η επιχείρηση τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιεί ή να αλλάζει τον σκοπό διάθεσης των πόρων της και ποια είναι ορισμένα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής;

5.3 Flexibility to refi ne strategy (Ευελιξία στην Επεξεργασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου)
Η ικανότητα της επιχείρησης να αναζητά και να ενσωματώνει νέες πληροφορίες στο στρατηγικό της σχέδιο, σύμφωνα με αλλαγές που επιβάλλονται από εσωτερικές ή εξωτερικές συγκυρίες. Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση αναπτύσσει υψηλότερη στρατηγική ελαστικότητα και εξασφαλίζει γρηγορότερες αντιδράσεις στις μεταβολές του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ποια είναι μερικά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής;

6. Network (Δικτύωση)

Συστήματα επίσημων και ανεπίσημων επαγγελματικών σχέσεων, όπου τα μέλη καταβάλουν αμοιβαία προσπάθεια ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων τους.

6.1 Diversity of social relationships (Ποικιλομορφία Σχέσεων)
Η επιχείρηση έχει πρόσβαση σε ετερογενή δίκτυα. Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και συμμετοχές η επιχείρηση επηρεάζει, αντλεί δεδομένα και διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με ετερογενή δίκτυα, όπως φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, κ.ά. επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες;

6.2 Access to valuable resources (Πρόσβαση σε Πολύτιμους Πόρους)
Ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση μπορεί να λάβει αποτελεσματικά νέα πληροφοριακή, οικονομική και κανονιστική υποστήριξη. Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση σε άυλους πόρους που χρειάζεται για τη λειτουργία της και ποια είναι ορισμένα πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται με την πληροφοριακή, οικονομική και κανονιστική υποστήριξή της;

6.3 Ability to mobilize networks (Ικανότητα στην Κινητοποίηση Δικτύων)
Η ικανότητα των μελών της επιχείρησης να ενεργοποιούν τις επαγγελματικές τους σχέσεις, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε απαραίτητους κοινωνικούς, οικονομικούς ή φυσικούς πόρους, ειδικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ποια παραδείγματα μπορεί να παρουσιάσει η επιχείρηση, που να τεκμηριώνουν ότι διαθέτει την ικανότητα να κινητοποιεί προς όφελός της και με επιτυχία το δίκτυο επαγγελματικών της σχέσεων;