Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού

Δικαίωμα Συμμετοχής

Γενικοί όροι συμμετοχής
Κάθε ελληνική επιχείρηση έχει δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό με μια υποψηφιότητα ανά ΑΦΜ. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αφορούν σε πρακτικές, έργα και προγράμματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται, ήτοι δεν είναι σε φάση σχεδιασμού.

Επισημάνσεις & διευκρινήσεις
Ο διαχωρισμός σε μέγεθος γίνεται βάσει των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες και συγκεκριμένα:

 • Μικρές επιχειρήσεις: λιγότερα από 50 άτομα
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: λιγότερα από 250 άτομα
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: περισσότερα από 250 άτομα

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της αλήθειας, ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, ωστόσο η BOUSSIAS έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και αποκλείσει ή/και να μην βραβεύσει μια υποψηφιότητα αν υποπέσει στην αντίληψή της ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν έχουν αποσιωπηθεί ουσιώδη στοιχεία στην υποβληθείσα υποψηφιότητα. Αντίστοιχα, εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στον φάκελο της υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Boussias, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής του διαγωνισμού και των εταιρειών που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων), ανακοινώνονται μόνο οι διακεκριμένες υποψηφιότητες.

Οι διακεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να αναφέρονται στην διάκρισή τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) χρησιμοποιώντας τον τίτλο της διάκρισης ως αυτός έχει απονεμηθεί (αυτολεξεί) από την Εταιρεία, ενώ απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε παραλλαγή του τίτλου (ακόμη και η μετάφρασή του από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και το αντίστροφο), εκτός αν συναινέσει προς τούτο ρητώς και εγγράφως η Εταιρεία, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε συμμετέχοντες της διοργάνωσης ή σε οιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με το ανωτέρω.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η συμμόρφωση προς μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να επισκεφτείτε το website του διαγωνισμού να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η πληρωμή με έναν από τους παρακάτω μεθόδους πληρωμής:
  1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Stripe)
  2. Με τραπεζική κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης https://www.futurereadybusiness.gr/bank-transfer-receipt/)

 

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο e-mail: [email protected].

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Επωνυμία συμμετέχουσα εταιρείας

Συμπληρώστε το όνομα της επιχείρησης με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Κλάδος επιχείρησης

Επιλέξτε τον κλάδο επιχείρησης (Βιομηχανία, Εμπόριο ή Υπηρεσίες)

3. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Περιγράψτε τους λόγους που πρέπει να ξεχωρίσει η υποψηφιότητά σας. Μια τεκμηριωμένη περιγραφή των αποτελεσμάτων / ωφελειών είναι απαραίτητη. Η αναφορά αριθμητικών μεγεθών που τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.   Για το κριτήριο 1. 1. Sustainable Growth (Βιώσιμη Ανάπτυξη) (έως 500 λέξεις) Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση παράγει διαρκή οικονομικά αποτελέσματα με γνώμονα την καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της; Για το κριτήριο 2. 2. Societal Impact (Κοινωνική Επίδραση) (έως 500 λέξεις) Ποιο μοντέλο εφαρμόζει η επιχείρηση, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από τις όποιες θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, και υπολογίζει κατά πόσο η επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα αυτής έχουν θετικό αντίκτυπο στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβέρνησης στόχους (ESG); Για το κριτήριο 3. 3. Adaptive Capacity (Προσαρμοστική Ικανότητα) (έως 500 λέξεις) Ποιες πρακτικές αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση επιδεικνύει προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και ευελιξία, ώστε να ανακάμπτει στις δύσκολες συγκυρίες και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά; Για το κριτήριο 4. 4. Orientation (Προσανατολισμός)

4.1 Innovativeness (Καινοτομικότητα) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και κάτω από ποιο πλαίσιο η επιχείρηση καλλιεργεί την καινοτομικότητα;

4.2 Proactiveness (Προδραστικότητα) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση εντοπίζει, αξιολογεί και αξιοποιεί νέες ευκαιρίες;

4.3 Autonomy (Αυτονομία) (έως 250 λέξεις) Σε ποιον βαθμό η διοίκηση της επιχείρησης επιτρέπει στους εργαζόμενους να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις για σημαντικά θέματα και με ποια διαδικασία διασφαλίζεται η αυτονομία τους;

4.4 Competitive aggressiveness (Ανταγωνιστικότητα) (έως 250 λέξεις) Πώς δημιουργεί η επιχείρηση συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού π.χ. λανσάροντας νέα προϊόντα, τρέχοντας καμπάνιες μάρκετινγκ και προσφορές καλύτερων τιμών, ή άλλες παρόμοιες δράσεις, με σκοπό να παρέχει ανώτερη αξία στους καταναλωτές;

4.5 Risk-taking (Ανάληψη Ρίσκου) (Ανταγωνιστικότητα) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση υπολογίζει και αναλαμβάνει τις επιπτώσεις του ρίσκου που σχετίζεται με τα οικονομικά, τη στρατηγική ή την εταιρική φήμη, ως κόστος ευκαιρίας και καινοτομίας; Ποιες πρακτικές το αποδεικνύουν;

Για το κριτήριο 5. 5. Business Model Flexibility (Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου)

5.1 Ability to reconfigure (Ικανότητα Επανασχεδιασμού) (έως 250 λέξεις) Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαθέτει την ικανότητα ανασχεδιασμού, επαναπρογραμματισμού, αναπροσαρμογής, επανασυντονισμού ή επιτάχυνσης της γραμμής παραγωγής για να καλυφθεί η ζήτηση είτε πρόκειται για υφιστάμενο ή για νέο προϊόν;

5.2 Ability to redeploy resources (Ικανότητα Επαναχρησιμοποίησης Πόρων) (έως 250 λέξεις) Με ποια συγκεκριμένη διαδικασία έχει προβλέψει η επιχείρηση τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιεί ή να αλλάζει τον σκοπό διάθεσης των πόρων της και ποια είναι ορισμένα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής;

5.3 Flexibility to refine strategy (Ευελιξία στην Επεξεργασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση αναπτύσσει υψηλότερη στρατηγική ελαστικότητα και εξασφαλίζει γρηγορότερες αντιδράσεις στις μεταβολές του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ποια είναι μερικά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής;

Για το κριτήριο 6. 6. Network (Δικτύωση)

6.1 Diversity of social relationships (Ποικιλομορφία Σχέσεων) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και συμμετοχές η επιχείρηση επηρεάζει, αντλεί δεδομένα και διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με ετερογενή δίκτυα, όπως φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, κ.ά. επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες;

6.2 Access to valuable resources (Πρόσβαση σε Πολύτιμους Πόρους) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση σε άυλους πόρους που χρειάζεται για τη λειτουργία της και ποια είναι ορισμένα πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται με την πληροφοριακή, οικονομική και κανονιστική υποστήριξή της;

6.3 Ability to mobilize networks (Ικανότητα στην Κινητοποίηση Δικτύων) (έως 250 λέξεις) Ποια παραδείγματα μπορεί να παρουσιάσει η επιχείρηση, που να τεκμηριώνουν ότι διαθέτει την ικανότητα να κινητοποιεί προς όφελός της και με επιτυχία το δίκτυο επαγγελματικών της σχέσεων;

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

5. Media – ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά:
 • στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
 • στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα της Boussias
 • στα Social Media της Boussias
 • στα δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κ.λπ.
  Ενδέχεται να υποστηρίζει την εκφώνηση της εταιρείας στην τελετή απονομής εφόσον πραγματοποιηθεί. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

6. Media – ready image (έως 3 αρχεία jpg, έως 5 ΜΒ το αρχείο, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής του διαγωνισμού κατά την ανακοίνωση της διάκρισής σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

7. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

8. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο σας με φωτογραφίες.

9. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https:// www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/ φορέα ή τον όμιλο εταιρειών όπου οι ίδιοι εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία / όμιλος στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επεξεργάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες υποψηφιότητες αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της Διοργάνωσης και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων αυτών από τους κριτές για ίδιον όφελος ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται άμεσα με το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την ανάδειξη των νικητών της Διοργάνωσης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κάθε συμμετοχή θα αξιολογηθεί από πολλαπλά Μέλη της Κριτικής Επιτροπή, τα οποία θα βαθμολογήσουν (από το 0 έως το 100) με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Καινοτομία με Κοινωνικό Αποτύπωμα
Πόσο καινοτόμα και ταυτόχρονα με θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία είναι η πρακτική που παρατίθεται προς αξιολόγηση; Κατά πόσο συμβάλει στην επίτευξη των Sustainable Development Goals (SDG);

2. Προσαρμοστικότητα
Πόσο ευέλικτη καθίσταται η επιχείρηση ένεκα αυτής της πρακτικής ώστε να προσαρμόζεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες; Ανταποκρίθηκε η επιχείρηση οργανωμένα με ευελιξία ως προς το επιχειρησιακό ή παραγωγικό της μοντέλο ώστε να ανταπεξέλθει στις μεταβαλλόμενες συνθήκες;

3. Αποτελέσματα & Ανάπτυξη
Αναφέρει η υποψήφια εταιρεία με σαφήνεια ότι επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα της πρακτικής που υποβάλλει με την υποψηφιότητά της σε σχέση με τους στόχους (ποσοτικούς ή / και ποιοτικούς) που είχαν τεθεί αρχικά; Ως προς τον κλάδο και ως προς την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με βαθμό 0 – 100 με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα σχόλια των κριτών είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος Υποψηφιότητας

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα συμμετοχής με μια υποψηφιότητα ανά ΑΦΜ. Το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης:

Μικρές επιχειρήσεις (<50 άτομα): 600€ +24% Φ.Π.Α.

Μεσαίες επιχειρήσεις (50-250 άτομα): 1200€ +24% Φ.Π.Α.

Μεγάλες επιχειρήσεις (>250 άτομα): 2400€ +24% Φ.Π.Α