Κρατήστε με ενήμερο για τα Future Ready Business 2024

Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού

Δικαίωμα Συμμετοχής

Γενικοί όροι συμμετοχής
Κάθε ελληνική επιχείρηση έχει δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό με μια υποψηφιότητα ανά ΑΦΜ. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αφορούν σε πρακτικές, έργα και προγράμματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται, ήτοι δεν είναι σε φάση σχεδιασμού.

Επισημάνσεις & διευκρινήσεις
Ο διαχωρισμός σε μέγεθος γίνεται βάσει των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες και συγκεκριμένα:

 • Μικρές επιχειρήσεις: λιγότερα από 50 άτομα
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: λιγότερα από 250 άτομα
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: περισσότερα από 250 άτομα

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της αλήθειας, ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, ωστόσο η BOUSSIAS έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και αποκλείσει ή/και να μην βραβεύσει μια υποψηφιότητα αν υποπέσει στην αντίληψή της ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν έχουν αποσιωπηθεί ουσιώδη στοιχεία στην υποβληθείσα υποψηφιότητα. Αντίστοιχα, εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στον φάκελο της υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Boussias, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής του διαγωνισμού και των εταιρειών που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων), ανακοινώνονται μόνο οι διακεκριμένες υποψηφιότητες.

Οι διακεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να αναφέρονται στην διάκρισή τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) χρησιμοποιώντας τον τίτλο της διάκρισης ως αυτός έχει απονεμηθεί (αυτολεξεί) από την Εταιρεία, ενώ απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε παραλλαγή του τίτλου (ακόμη και η μετάφρασή του από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και το αντίστροφο), εκτός αν συναινέσει προς τούτο ρητώς και εγγράφως η Εταιρεία, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε συμμετέχοντες της διοργάνωσης ή σε οιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με το ανωτέρω.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η συμμόρφωση προς μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να επισκεφτείτε το website του διαγωνισμού να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η πληρωμή με έναν από τους παρακάτω μεθόδους πληρωμής:
  1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Stripe)
  2. Με τραπεζική κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης https://www.futurereadybusiness.gr/bank-transfer-receipt/)

 

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο e-mail: [email protected].

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Επωνυμία συμμετέχουσα εταιρείας

Συμπληρώστε το όνομα της επιχείρησης με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Κλάδος επιχείρησης

Επιλέξτε τον κλάδο επιχείρησης (Βιομηχανία, Εμπόριο ή Υπηρεσίες)

3. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Περιγράψτε τους λόγους που πρέπει να ξεχωρίσει η υποψηφιότητά σας. Μια τεκμηριωμένη περιγραφή των αποτελεσμάτων / ωφελειών είναι απαραίτητη. Η αναφορά αριθμητικών μεγεθών που τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.   Για το κριτήριο 1. 1. Sustainable Growth (Βιώσιμη Ανάπτυξη) (έως 500 λέξεις) Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση παράγει διαρκή οικονομικά αποτελέσματα με γνώμονα την καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της; Για το κριτήριο 2. 2. Societal Impact (Κοινωνική Επίδραση) (έως 500 λέξεις) Ποιο μοντέλο εφαρμόζει η επιχείρηση, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από τις όποιες θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, και υπολογίζει κατά πόσο η επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα αυτής έχουν θετικό αντίκτυπο στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβέρνησης στόχους (ESG); Για το κριτήριο 3. 3. Adaptive Capacity (Προσαρμοστική Ικανότητα) (έως 500 λέξεις) Ποιες πρακτικές αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση επιδεικνύει προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και ευελιξία, ώστε να ανακάμπτει στις δύσκολες συγκυρίες και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά; Για το κριτήριο 4. 4. Orientation (Προσανατολισμός)

4.1 Innovativeness (Καινοτομικότητα) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και κάτω από ποιο πλαίσιο η επιχείρηση καλλιεργεί την καινοτομικότητα;

4.2 Proactiveness (Προδραστικότητα) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση εντοπίζει, αξιολογεί και αξιοποιεί νέες ευκαιρίες;

4.3 Autonomy (Αυτονομία) (έως 250 λέξεις) Σε ποιον βαθμό η διοίκηση της επιχείρησης επιτρέπει στους εργαζόμενους να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις για σημαντικά θέματα και με ποια διαδικασία διασφαλίζεται η αυτονομία τους;

4.4 Competitive aggressiveness (Ανταγωνιστικότητα) (έως 250 λέξεις) Πώς δημιουργεί η επιχείρηση συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού π.χ. λανσάροντας νέα προϊόντα, τρέχοντας καμπάνιες μάρκετινγκ και προσφορές καλύτερων τιμών, ή άλλες παρόμοιες δράσεις, με σκοπό να παρέχει ανώτερη αξία στους καταναλωτές;

4.5 Risk-taking (Ανάληψη Ρίσκου) (Ανταγωνιστικότητα) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση υπολογίζει και αναλαμβάνει τις επιπτώσεις του ρίσκου που σχετίζεται με τα οικονομικά, τη στρατηγική ή την εταιρική φήμη, ως κόστος ευκαιρίας και καινοτομίας; Ποιες πρακτικές το αποδεικνύουν;

Για το κριτήριο 5. 5. Business Model Flexibility (Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου)

5.1 Ability to reconfigure (Ικανότητα Επανασχεδιασμού) (έως 250 λέξεις) Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαθέτει την ικανότητα ανασχεδιασμού, επαναπρογραμματισμού, αναπροσαρμογής, επανασυντονισμού ή επιτάχυνσης της γραμμής παραγωγής για να καλυφθεί η ζήτηση είτε πρόκειται για υφιστάμενο ή για νέο προϊόν;

5.2 Ability to redeploy resources (Ικανότητα Επαναχρησιμοποίησης Πόρων) (έως 250 λέξεις) Με ποια συγκεκριμένη διαδικασία έχει προβλέψει η επιχείρηση τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιεί ή να αλλάζει τον σκοπό διάθεσης των πόρων της και ποια είναι ορισμένα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής;

5.3 Flexibility to refine strategy (Ευελιξία στην Επεξεργασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση αναπτύσσει υψηλότερη στρατηγική ελαστικότητα και εξασφαλίζει γρηγορότερες αντιδράσεις στις μεταβολές του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ποια είναι μερικά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής;

Για το κριτήριο 6. 6. Network (Δικτύωση)

6.1 Diversity of social relationships (Ποικιλομορφία Σχέσεων) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και συμμετοχές η επιχείρηση επηρεάζει, αντλεί δεδομένα και διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με ετερογενή δίκτυα, όπως φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, κ.ά. επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες;

6.2 Access to valuable resources (Πρόσβαση σε Πολύτιμους Πόρους) (έως 250 λέξεις) Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση σε άυλους πόρους που χρειάζεται για τη λειτουργία της και ποια είναι ορισμένα πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται με την πληροφοριακή, οικονομική και κανονιστική υποστήριξή της;

6.3 Ability to mobilize networks (Ικανότητα στην Κινητοποίηση Δικτύων) (έως 250 λέξεις) Ποια παραδείγματα μπορεί να παρουσιάσει η επιχείρηση, που να τεκμηριώνουν ότι διαθέτει την ικανότητα να κινητοποιεί προς όφελός της και με επιτυχία το δίκτυο επαγγελματικών της σχέσεων;

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

5. Media – ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά:
 • στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
 • στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα της Boussias
 • στα Social Media της Boussias
 • στα δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κ.λπ.
  Ενδέχεται να υποστηρίζει την εκφώνηση της εταιρείας στην τελετή απονομής εφόσον πραγματοποιηθεί. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

6. Media – ready image (έως 3 αρχεία jpg, έως 5 ΜΒ το αρχείο, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής του διαγωνισμού κατά την ανακοίνωση της διάκρισής σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

7. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

8. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο σας με φωτογραφίες.

9. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https:// www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/ φορέα ή τον όμιλο εταιρειών όπου οι ίδιοι εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία / όμιλος στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επεξεργάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες υποψηφιότητες αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της Διοργάνωσης και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων αυτών από τους κριτές για ίδιον όφελος ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται άμεσα με το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την ανάδειξη των νικητών της Διοργάνωσης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κάθε συμμετοχή θα αξιολογηθεί από πολλαπλά Μέλη της Κριτικής Επιτροπή, τα οποία θα βαθμολογήσουν (από το 0 έως το 100) με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Καινοτομία με Κοινωνικό Αποτύπωμα
Πόσο καινοτόμα και ταυτόχρονα με θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία είναι η πρακτική που παρατίθεται προς αξιολόγηση; Κατά πόσο συμβάλει στην επίτευξη των Sustainable Development Goals (SDG);

2. Προσαρμοστικότητα
Πόσο ευέλικτη καθίσταται η επιχείρηση ένεκα αυτής της πρακτικής ώστε να προσαρμόζεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες; Ανταποκρίθηκε η επιχείρηση οργανωμένα με ευελιξία ως προς το επιχειρησιακό ή παραγωγικό της μοντέλο ώστε να ανταπεξέλθει στις μεταβαλλόμενες συνθήκες;

3. Αποτελέσματα & Ανάπτυξη
Αναφέρει η υποψήφια εταιρεία με σαφήνεια ότι επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα της πρακτικής που υποβάλλει με την υποψηφιότητά της σε σχέση με τους στόχους (ποσοτικούς ή / και ποιοτικούς) που είχαν τεθεί αρχικά; Ως προς τον κλάδο και ως προς την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με βαθμό 0 – 100 με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα σχόλια των κριτών είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος Υποψηφιότητας

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα συμμετοχής με μια υποψηφιότητα ανά ΑΦΜ. Το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης:

Μικρές επιχειρήσεις (<50 άτομα): 600€ +24% Φ.Π.Α.

Μεσαίες επιχειρήσεις (50-250 άτομα): 1200€ +24% Φ.Π.Α.

Μεγάλες επιχειρήσεις (>250 άτομα): 2400€ +24% Φ.Π.Α

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ
Επικεφαλής Corporate & Investment Banking,
Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς


Ο κ. Θεόδωρος Τζούρος είναι Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επίβλεψη της στρατηγικής της Τράπεζας σε ολόκληρο το τμήμα χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΜΕ, ναυτιλίας, δομημένης χρηματοδότησης, αγροτικής τραπεζικής, τραπεζικών προϊόντων συναλλαγών και επενδυτικής τραπεζικής. Είναι πρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων της Piraeus Factoring και της Piraeus Leasing. Επιπλέον, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και διαφόρων ανώτατων επιτροπών του ομίλου.
Ο κ. Τζούρος με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, ήταν επικεφαλής της ομάδας Corporate & Shipping Recovery στην Intrum Hellas, μετά από επιτυχημένη θητεία στην Τράπεζα Πειραιώς ως Γενικός Διευθυντής στο Corporate Recovery. Διετέλεσε επίσης Διευθυντής στην ομάδα IB της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με σημαντική συμμετοχή σε μια σειρά από σημαντικές συναλλαγές και ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και ανώτερο μέλος στις ομάδες IB και project finance της Eurobank. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Deloitte UK ως ορκωτός λογιστής.
Ο κ. Τζούρος είναι κάτοχος MSc & BSc in Accounting and Finance από το London School of Economics. Είναι επίσης Fellow Chartered Accountant στο Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και την Ουαλία.
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ – ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Πρόεδρος, ΕΕΔΕΓΕ και ΕΒΕΑ

Η κυρία Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου είναι Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Είναι Εκλεγμένη Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Εκλεγμένη Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, International Partner του Global Summit of Women Leaders and Entrepreneurs. Είναι Ταμίας Δ.Σ. του ALBA Graduate Business School, Μέλος στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και Μέλος ΔΣ στην ΕΕΝΕ. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΡΔΗΤΤΟΣ Συμμετοχών, Τεχνολογιών και Αξιοποιήσεων Α.Ε. και Μέλος Δ.Σ. στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και στον Όμιλο Lavipharm A.E.
Είναι Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Β.Ε.Π.Ε. Τεχνόπολις – Ακρόπολις Α.Ε., Μέλος στο Non-Executive Directors’ Club και Μέλος στο Business Advisory Council του MBA International Programme του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατάκειου Ιδρύματος, καθώς και του Oργανισμού διαΝΕΟσις. Είναι Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας «ΚΟΜΒΟΣ», που περιλαμβάνει επίλεκτα μέλη του Ελληνισμού και Μέλος του Συμβουλίου της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων Responsible Business Awards.
Το 2008, ως Μέλος ΔΣ του ΣΕΒ, ηγήθηκε της δημιουργίας του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της προώθησής του στις επιχειρήσεις, καθώς και στη μετέπειτα ίδρυση του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο 15μελές Συμβούλιo του οποίου, είναι σήμερα μέλος.
Η κυρία Κουνενάκη – Εφραίμογλου υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Vivodi Telecom και Πρόεδρος της χρηματιστηριακής εταιρείας Fortius Finance ΑΧΕΠΕΥ, τις οποίες η ίδια ίδρυσε. Έχει διατελέσει Μέλος ΔΣ, επί έντεκα συναπτά έτη, στον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Mέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, επί σειρά ετών, δίδαξε στα Τμήματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και Πληροφορικής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Είναι κάτοχος πανεπιστημιακών πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων στη Φιλοσοφία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον Προγραμματισμό Η/Υ. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά και είναι μητέρα τριών παιδιών.
Έχει βραβευτεί από το ΕΒΕΑ και την Περιφέρεια Αττικής για την επιτυχή επιχειρηματική της δράση, καθώς και από την Ένωση Σμυρναίων, το Πολεμικό Ναυτικό, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, τον Όμιλο Unesco και τον θεσμό των Tourism Awards για την πολιτιστική της προσφορά στη χώρα. Επίσης, έχει βραβευτεί από το Rotary Ελλάδος για το κοινωνικό της έργο καθώς και από την Λέσχη The Lions Club Of Athens Specialty New Voices και το Who is who International Awards για τη στήριξή της στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την προσφορά της στον πολιτισμό.
ΔΡ ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ 
Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας 

Στην μακρόχρονη επαγγελματική της πορεία η Δρ. Βενετία Κουσία έχει διοικήσει πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες, χαράσσοντας και υλοποιώντας με επιτυχία καινοτόμες στρατηγικές σε συνθήκες πολυσύνθετων κρίσεων και προκλήσεων. Έχει μακρά εμπειρία στην αρχική οργάνωση καθώς και στην ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη εταιρειών σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής κατά την 14χρονη θητεία της ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος λόγω των πρωτοπόρων συνεργασιών με την Ε.Ε. και την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Από το 2016 εστιάζει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εταιρειών χρησιμοποιώντας διεθνή τεχνογνωσία εναρμονισμένη με την Ελληνική πραγματικότητα για την ανάπτυξη των Ανθρώπων, την εναρμόνιση των Διαδικασιών και την επέκταση των Συνεργασιών.
Επί μία εικοσαετία είναι ενεργό μέλος του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου για την απασχόληση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με συστηματική συμμετοχή της σε κορυφαίους φορείς, όπως το Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναπτύσσει και υλοποιεί πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Είναι Διδάκτωρ στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων: Αγροτικό Μάρκετινγκ και Εταιρική Διακυβέρνηση. Το πρώτο της πτυχίο ήταν στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά το τελευταίο της δεν το γνωρίζει ακόμη. 
ΜΑΓΚΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ  

Η Μάγκυ Αθανασιάδη είναι σήμερα διευθύντρια του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τα θέματα της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Επιδιώκει την ενίσχυση της καινοτομίας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας και τον μετασχηματισμό της έρευνας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στην επαγγελματική της διαδρομή δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως επιχειρηματίας, εγκατέστησε μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πέτυχε σημαντική ανάπτυξη και εξαγωγική δραστηριότητα με βασικά όπλα την τεχνολογία, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα προϊόντων.
Διετέλεσε επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπόνησε ως Senior Project Manager πλήθος στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για την αναδιοργάνωση, τον λειτουργικό ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση δημόσιων οργανισμών.
Είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και διαθέτει πιστοποίηση εσωτερικού ελεγκτή (internal auditor) συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑΣ 
VP Brand, Customer & Omnichannel, Public Group  

Ο Νίκος Βαρβαδούκας είναι VP Brand, Customer & Omnichannel στο Public Group, ενώ επίσης διατελεί Non Executive board member σε δυναμικά start-ups. Στο Public Group έχει υπό την ευθύνη του την στρατηγική ανάπτυξη για τους τομείς του Brand, Omnichannel & eCommerce, Customer Experience σε όλα τα touchpoints.
Με την μακρόχρονη εμπειρία του σε C-Level ρόλους ή ως σύμβουλος κορυφαίων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο retail (Germanos, Cosmos Sport), τα καταναλωτικά προϊόντα (DIAGEO, iQOS) και σε startups (Douleutaras, Convert Group) , συνεισφέρει στον στρατηγικό στόχο του Public Group να αξιοποιήσει το καλύτερο ταλέντο, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, διαμορφώνοντας ένα οικοσύστημα γύρω από τον κορυφαίο omnichannel retailer στην αγορά.
Ο Νίκος Βαρβαδούκας είναι απόφοιτος του τμήματος επιχειρησιακής έρευνας και marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ διαθέτει MSc στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, και έχει ολοκληρώσει executive Course σε Business Model Innovation στο Imperial College.
ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ 
Partner, BigPi 

Aristos Doxiadis is Partner in Big Pi Ventures, a venture capital fund for Greece that focuses on science-based and deep-technology ventures. Since 2012 he has also been Partner in JEREMIE Openfund II, an early-stage VC fund. He is a pioneer of private equity in Greece, with over 25 years of investment and management experience in many industries.
His earlier experience includes working on anti-poverty programs for the European Commission, planning industrial policy for the Greek government, and managing consulting and auditing companies.
He has a B.A. degree in social studies from Harvard University, and an M.Sc. degree in economics from Birkbeck College at the University of London.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 
Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διευθυντής Εργαστηρίου ELTRUN, ΟΠΑ

Ο Γεώργιος Δουκίδης είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), το οποίο είναι εκ των μεγαλυτέρων στην ειδίκευσή του στα Ευρωπαϊκά Business Schools.
Έχει κάνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και PhD στην Τεχνητή Νουμοσύνη) στο London School of Economics (LSE), όπου και δίδαξε ως λέκτορας το 1984-90. Έχει επίσης διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε κορυφαία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Η επιστημονική του εργασία έχει αναγνωρισθεί με διάφορα διεθνή βραβεία όπως το European Case Study Award 2009 στην κατηγορια “Knowledge, Information and Communication Systems Management” και το European ECR award in “Retail innovation with Business Analytics” το 2015. Στα τελευταία 30 χρόνια έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης σε πάνω απο 50 τοπικούς ή διεθνείς οργανισμούς /επιχειρήσεις σε θέματα όπως επιχειρηματικής ανάπτυξης, καινοτομίας και αναδιοργάνωσης, ψηφιακού μετασχηματισμού, ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Έχει διατελέσει Προεδρος του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) και διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Τώρα είναι μέλος του ανώτατου συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΟΥΡΟΥ
Founder & CEO, Doctoranytime
(Greece, Belgium, Cyprus, Mexico, Colombia, Ecuador)


Eleftheria ‘s first interaction with a “customer” was in the small toy shop of her grandfather, where she understood early enough that sales increase when you sell what consumer needs. She studied Business administration and marketing in University of Piraeus and took marketing courses in NYU. She started her career in Procter and Gamble, where she learned that a good marketer should be in touch with the consumer and get in his shoes, a more formal way to put what she had early enough understood. Then she moved to ΔΟΛ, where she did marketing for women magazines and having acquired interesting experience from the media world she moved to L’Oreal, where she worked from the position of group product manager to develop make up category. Nothing compares to her entrepreneurial life, bringing into life a new fresh idea in the internet/health sector, doctoranytime.gr. It’s the idea that brings her closer to what she dreamt of: an easier, faster and more patient friendly access to the healthcare system.
Doctoranytime is currently in 4 countries Greece, Belgium, Cyprus and Mexico and is on an expansion track. Breakthrough marketing and sales, have been the focus of Doctoranytime which has massively helped the company to be a success.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΓΟΥΣΙΟΥ
Co-Founder & General Partner, Velocity.Partners

Dimitris Kalavros – Gousiou (DKG, for short) is a 34yo entrepreneur and investor who works at the intersection of technology, culture and new media. He serves as Co-Founder and General Partner at Velocity.Partners, a pre-seed and seed Venture Capital Fund active in Greece and SEE.
He is best known as the Founder and Curator of TEDxAthens, the most impactful platform for ideas, dialogue and talks in Greece. Prior to his role at Velocity.Partners, Dimitris co-founded Found.ation (the leading startup acceleration and innovation hub in the Balkans),
TechTalent School (a coding school) and TechTalent Pool
(a recruiting SaaS for developers).
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ
Director of Public Policy, Asia-Pacific, WhatsApp

Ο Διονύσης Κολοκοτσάς είναι Director of Public Policy, Asia-Pacific για το WhatsApp (Meta). Προηγουμένως, ως Διευθυντής Eταιρικών Σχέσεων της Google, συνεργάστηκε µε θεσµικούς φορείς για την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και της τεχνολογίας στην οικονοµική & κοινωνική πρόοδο και την προβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει διατελέσει Γενικός ∆ιευθυντής της Ένωσης Ελληνικής Βιοµηχανίας Ηµιαγωγών με σκοπό την προβολή του κλάδου της νανο/µικρο-ηλεκτρονικής στην Ελληνική και τη διεθνή αγορά. Νωρίτερα, εργάστηκε στην εταιρία Procter & Gamble στις Βρυξέλλες ως στέλεχος επικοινωνίας αλλά και πιστοποιήσεων.
Στην αρχή της καριέρας του, ασχολήθηκε µε την ανάπτυξη οικονομετρικών µοντέλων ενεργειακής & περιβαλλοντικής πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στην Αειφόρο Ανάπτυξη από το ΕΑΕΜΕ και το Πανεπιστήµιο του Ρόττερνταµ και ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
Πρόεδρος ΚΕΠΕ, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Παναγιώτης Λιαρκόβας είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Είναι ακόμα Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Έχει διατελέσει επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Clark της Μασαχουσέτης (ΗΠΑ), απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Υπήρξε υπότροφος του Αμερικανικού Ιδρύματος Fulbright. Ειδικεύθηκε στα Διεθνή Οικονομικά, τα Νομισματικά και την Οικονομική Ανάπτυξη. Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες) και έχει εργαστεί ως αξιολογητής στην αντίστοιχη διεύθυνση Έρευνας της Ε.Ε. Έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Διαθέτει μεγάλη ακαδημαϊκή, διοικητική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και πλουσιότατο επιστημονικό έργο. Είναι, επίσης, κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Angel Investor, Chief Innovation Officer,
SPACE HELLAS


Ο Σωτήρης Καραγιάννης είναι angel investor και Chief Innovation Officer (Digital & Commercial, Global Markets & Startup Partnerships) στην SPACE HELLAS. Διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή λογισμικού και στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του “Hellenic Business Angels Network”. Σπούδασε Artificial Intelligence and Computer Science στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ασχολήθηκε επιχειρηματικά με το διαδίκτυο ήδη από το 1995 και επένδυσε στον πρώτο πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα. Έκτοτε έχει αναλάβει διάφορες θέσεις σε τεχνολογικές και εμπορικές θέσεις.
Με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και την ενοποίηση συστημάτων, από το 2010 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε startup επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Silicon Valley, σε τεχνολογίες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Cloud, Ασφάλεια Πληροφοριών και Blockchain, καθώς και σε πεδία όπως Future of Work, DeFi, People Safety, FinTech & Team Collaboration.

Είναι πρεσβευτής της Διαφορετικότητας στην Εργασία, με μόττο «Ήθος, Γνώση, Πάθος» και διαθέτει ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο ειδικών στην τεχνολογία και στην επιχειρηματικότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Πρόεδρος και ΔΣ ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ &
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου


Ο Νικόλας Μπακατσέλος είναι ο Πρόεδρος της “Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.” και “Pyramis Deutschland GmbH”.
Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος στην “Imperium ΑΕΕΧ” και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην “Egnatia Bank Securities S.A.” καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην “Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.”. Από τον Φεβρουάριο του 2014 έως και τον Ιούνιο του 2016 ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank. Υπήρξε Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του έως τον Ιανουάριο 2014 και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Επιτροπής Β. Ελλάδος της ΕΕΔΕ. Είναι Μέλος της Επιτροπής Στήριξης του ΕΚΕΤΑ, Έφορος του Κολλεγίου Ανατόλια, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΕ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ και Επίτιμος Πρόξενος Βελγίου στην Β. Ελλάδα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αρκετά χρόνια, τον Ιούνιο του 2010 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρός του και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος και από τον Ιούνιο του 2019 είναι Πρόεδρος του AMCHAM. Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. του Συμβούλιου Ανταγωνιστικότητας. Από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2022 διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ.
Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο University of Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο City University Business School.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ
Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»


Ο Γιώργος Νούνεσης είναι Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για δεύτερη συνεχόμενη θητεία (2017-2021 & 2021-2025) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (2020-2025). Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπόνησε το Διδακτορικό του στη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του University of Minnesota και παρακολούθησε πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Καινοτομία στο Harvard Kennedy School.
Έχει εργαστεί ως Ερευνητής στο Massachusetts Institute of Technology (1987 – 1995), ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Bordeaux I (2010), ως Προσκεκλημένος Ερευνητής στο Centre de Recherche Paul Pascal στο CNRS της Γαλλίας (2013) και ως Διευθυντής Ερευνών στον Δημόκριτο (1995 – σήμερα). Για τη δουλειά του έχει τιμηθεί από την Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το Εμπειρίκειο Ίδρυμα, το Department of the Navy των ΗΠΑ και το Graduate School του University of Minnesota.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΤΑ-ΧΑΖΑΠΗ
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ

Από τους κύριους Μετόχους της ΑΤΤΙΚΗ Μελισσοκομικής Εταιρείας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος με τομέα ευθύνης της την Εμπορική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Εξαγωγών της εταιρείας. Στην εταιρεία άρχισε να εργάζεται μόλις τελείωσε το Λύκειο και παράλληλα με τις σπουδές της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε).
Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για πέμπτη τετραετία και Πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος. Επίσης, είναι εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων για 6η θητεία και τώρα είναι πρώτη Αντιπρόεδρος.
Είναι μέλος της ΕΕΔΕ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing.
Μέλος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου
Μέλος του Ελληνοκαναδικού Επιμελητηρίου
Μέλος του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου
Μέλος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου
Τον Μάιο του 2001, επιλέχτηκε και βραβεύτηκε ως μία από τις 40 σημαντικότερες γυναίκες επιχειρηματίες για το έτος 2000 από τον οργανισμό STAR GROUP στο θεσμό “LEADING WOMEN ENTREPRENEURS OF THE WORLD”. Τον Νοέμβριο του 2017 έλαβε βραβείο επιχειρηματικότητας στο ATHENS BUSINESS WOMEN FORUM που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής και το ΕΒΕΑ.
Eπίσης, από τα Who is Who International Awards τον Σεπτέμβριο του 2021 βραβεύτηκε ως WORLD WOMAN LEADER OF TRADE & EXPORTS για την προσφορά της στην Επιχειρηματικότητα, αλλά και για το έργο της στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Mαζί με άλλες επτά γυναίκες επιχειρηματίες δημιούργησαν την εθελοντική ομάδα i for U που ασχολείται με το mentoring και την δικτύωση νέων γυναικών επιχειρηματιών. Είναι παντρεμένη με τον Λορέντζο Χαζάπη και έχει μία κόρη την Κατερίνα η οποία είναι Διευθύντρια Διεύθυνσης Λειτουργιών στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ.
Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και καλά Γαλλικά.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ
Partner, Uni.Fund & Επίκουρη Καθηγήτρια ΟΠΑ

Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Founding Partner στο Uni.Fund, ένα από τα funds που δημιουργήθηκαν μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer) και στόχο τη χρηματοδότηση ομάδων και επιχειρήσεων σε pre-seed και seed στάδια.
Έχει σημαντική επιχειρηματική εμπειρία, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στην Procter&Gamble στις Βρυξέλλες και ως ιδρυτικό μέλος σε δύο εταιρείες τεχνολογίας. Είναι επίσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και θεωρείται top expert σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πεδία του ηλεκτρονικού εμπορίου, της επιχειρηματικής αναλυτικής και του Internet of Things (IoT), όπου έχει δημοσιεύσει ευρέως και έχει επιβλέψει πλήθος διδακτορικών και ερευνητικών έργων.
Η Κατερίνα έχει επίσης την επιστημονική ευθύνη της θερμοκοιτίδας ACEin του ΟΠΑ, η οποία έχει βραβευτεί για τη συμβολή της στη διασύνδεση Πανεπιστημιακών start-ups με επιχειρήσεις.
Τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει πλήθος ομάδων και έχει συντονίσει πολλαπλές δράσεις στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (όπως bootcamp επιχειρηματικότητας, τον Πανεπιστημιακό Διαγωνισμό Ennovation, το Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας ΥES, κ.ά.).
ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα


Η Αθηνά Χατζηπέτρου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., η οποία προωθεί τη δίκαιη, βιώσιμη και ολιστική ανάπτυξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Από τον Μάρτιο του 2020 και υπό την ηγεσία της κας Χατζηπέτρου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναδιαρθρώθηκε. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Τράπεζας ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ, ενώ ξεκίνησε μόνο με 280 εκατ. ευρώ. Επίσης, πάνω από 40.000 νέα δάνεια έχουν χορηγηθεί την ίδια περίοδο, συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων από 18.600 νέων θέσεων εργασίας.
Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό κλάδο με ηγετικές θέσεις και επιτυχίες σε ποικίλους τομείς, διαθέτει μακρά εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων επαφών ανωτάτου επιπέδου με αντισυμβαλλόμενους διεθνώς.
Στην επαγγελματική της πορεία -μεταξύ άλλων- έχει διατελέσει Περιφερειακή Οικονομική Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Coca-Cola Hellas, Οικονομική Διευθύντρια στην Beiersdorf Hellas και Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Toyota στην Ελλάδα. Η κα. Χατζηπέτρου έχει επίσης εργαστεί ως Σύμβουλος Οικονομικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Resident Advisor τόσο στον Οργανισμό Ολλανδικών Επιχειρήσεων (RVO) όσο και στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.
Η κα. Χατζηπέτρου είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο του Kent.
Η κα. Χατζηπέτρου μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΟΛΗ
Partner, Epagon.vc 


Η Αλεξάνδρα Χολή είναι επενδυτής εταιρειών τεχνολογίας αρχικών σταδίων και πρωτοπόρος στο Ελληνικό οικοσύστημα. Για πάνω από μια δεκαετία συνεργάζεται και επενδύει σε εταιρείες τεχνολογιών αιχμής σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων αυτών της υγείας, της ηλεκτροκίνησης και της εκπαίδευσης, και έχει ιδρύσει εγχειρήματα υψηλού αντίκτυπου σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το 2011, η Αλεξάνδρα ίδρυσε τη Metavallon MKO, μια πρότυπη κοινωνική επιχείρηση που πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος startup στην Ελλάδα, και τέσσερα χρόνια αργότερα ίδρυσε το Metavallon Ventures Limited, μία εταιρεία μικροεπενδύσεων που εισήγαγε τις επενδύσεις πολύ αρχικών σταδίων (pre-seed) και την επιτάχυνση startup εταιρειών στη χώρα. Οι δράσεις αυτές έχουν προβληθεί ως προς την καινοτομία τους σε εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Μια Προσέγγιση στην Ελληνική Πραγματικότητα», και έχουν εμπνεύσει ακαδημαϊκές μελέτες που διδάχθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το 2018, συνίδρυσε ως μέλος της επενδυτικής ομάδας τη Metavallon VC, ένα επενδυτικό ταμείο €32 εκ. με στόχο εταιρείες τεχνολογίας αρχικών σταδίων σε Ελλάδα και Ευρώπη, και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως βασικό αρχικό επενδυτή. Προ όλων των εγχειρημάτων Metavallon, εργάστηκε στη διαχείριση και ανάπτυξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο κερδοσκοπικών όσο και μη, στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νικαράγουα και την Ινδία.


Σε αναγνώριση της πρωτοπορίας και των επιχειρηματικών επιτευγμάτων της την περασμένη δεκαετία, η Αλεξάνδρα συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 40 Under 40 του Fortune το 2020 και τιμήθηκε με το Βραβείο «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» το 2018 από το Βρετανικό Συμβούλιο. Είναι κάτοχος MEng Μηχανολόγου Μηχανικού από το University College του Λονδίνου και Master of Business Administration από το New York University Stern School of Business, όπου ειδικεύτηκε στην επιχειρηματικότητα, την κοινωνική καινοτομία και τη στρατηγική.

ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΤΟΥ
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Attica Bank

H Ελένη Βρεττού κατέχει διεθνή εμπειρία άνω των 20 ετών σε Τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με εξειδίκευση στους τομείς της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής. H Κα Βρεττού κατείχε τη θέση της Ανώτερης Γενικής Διευθύντριας, Chief of Corporate and Investment Banking στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί για 14 χρόνια  στην HSBC Bank Plc στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία.  Ο πιο πρόσφατος ρόλος της στην HSBC, ήταν αυτός της  Managing Director and Head of Wholesale Banking Greece, ενώ πρωτύτερα υπήρξε Head of Multinationals and Business Development της HSBC για τις περιοχές CEE, CIS, Mediterranean and SubSaharan Africa.  Mέχρι πρόσφατα κατείχε το ρόλο της Chief Strategy και Investor Relations Officer στην εταιρία Lamda Development.
Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς και στη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και στην συστηματική ανάπτυξη παράλληλων εργασιών σε επενδυτική και συναλλακτική τραπεζική και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα. Πριν την HSBC είχε εργαστεί για ελληνικούς και διεθνείς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, στην Αθήνα και την Νέα Υόρκη, στους τομείς  Credit and Risk Management και Investment Banking (M&A). 
Μεταξύ των ετών 2019-2021, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Piraeus Factors S.A, της Piraeus Leasing και Piraeus Leases, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.
Σήμερα, είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Attica Bankassurance Agency και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. των εταιριών StarBulk Carriers Corp. και ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Η Κα Βρεττού είναι κάτοχος  Bachelor of Science in Economics από το Wharton School του University of Pennsylvania.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Deputy CΕΟ, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail Eurobank

Mr. Andreas Athanassopoulos is Deputy CEO and an Executive Board Member of Eurobank. He holds the position of Group Chief Transformation Officer and he is also responsible for the Group Digital Banking and Retail Banking Business.
He has an extensive experience of over 20 years in banking and the financial sector. From 2018 to 2020 he was Group Chief Customer Officer and CEO Financial Services of DixonsCarphone at the Group headquarters in London. From 2013 to 2018 he was CEO and Vice President of Kotsovolos – DixonsCarphone in Greece, where he successfully implemented the transformation of the company’s operations with tangible results in reviving profitability, expanding market shares and achieving remarkable results in customer satisfaction. During 2008-2013, he held a position of General Manager of Retail Banking in National Bank of Greece, while from 2003 to 2008 he served as Deputy General Manager of Small Business Banking in Eurobank where he contributed to the successful expansion of the Bank’s operating model both in Greece and in SEE. Before joining Piraeus Bank as a Consumer Credit Director (2000-2003), he followed an academic career as a Senior Lecturer in Warwick Business School, UK (1992-1996) and as a Professor in Financial Services in Athens Graduate School of Business, ALBA (1997-2001), with significant research work and publications in recognized academic journals.
He has received multiple awards from both academic and business institutions.

He holds a BSc in Applied Mathematics from University of Patras, Greece, an MSc in Statistics and Operational Research from University of Essex, a PhD in Industrial and Business Studies from University of Warwick and a Post-Doc in Decision Sciences from London Business School.
ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος Συνδέσμου Α.Ε. & Επιχειρηματικότητας
Πρόεδρος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.
Επίτιμος Πρόεδρος ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 


Ο Σίμος Αναστασόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος πτυχίου Master’s of Science της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Αυτοκινήτων του Πανεπιστημίου του Michigan στο Ann Arbor.
Μετά τις σπουδές του στο Michigan εργάσθηκε για δύο χρόνια στη General Motors Corporation, σαν Μηχανικός εξέλιξης αυτοκινήτων, στο Πεδίο Δοκιμών στο Milford, Michigan. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1986, εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία, και εντάχθηκε στο δυναμικό της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. Το 2002 ανέλαβε χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και το 2013 και χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Ιούλιο του 2020 εξελέγη Πρόεδρος στο Σύνδεσμο ΑΕ & Επιχειρηματικότητας.
Είναι επίτιμος Πρόεδρος του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2019, ενώ διατελεί εκλεγμένος Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). Ο Σίμος Αναστασόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, είναι παντρεμένος με τη Πέγκυ Πετσιάβα και έχουν δύο κόρες.